Verslag informatieavond voor ouders van onze jeugdleden

Op 30 april heeft onze vereniging een informatieavond gehouden om ouders over de nieuwe teamindeling te informeren.

Hieronder het verslag van deze avond.

Aanwezig vanuit Touché ’86: Els Jacobs, Peter Hartman, Peter van Kleij, Arthur Bouland

Na de opening door Els stelt iedereen zich kort voor, zo weten we wie er aan tafel zitten.

Arthur licht het beleid toe en ook waarom het lijkt alsof dit opeens iets nieuws lijkt. Een paar jaar terug constateerden we binnen de vereniging dat de groeikansen voor de jeugd onvoldoende aanwezig waren, omdat sommige teams ‘op slot’ zaten. Met elkaar hebben we toen besloten dat:
· We een vereniging willen zijn die mogelijkheden tot ontwikkeling en groei biedt;
· we de ‘plicht’ hebben om de potentie van kinderen te ontwikkelen waarbij we zeker ook kijken naar gezelligheid en waar mogelijk proberen vriendjes in een zelfde team te zetten.

Gevolg van deze uitgangspunten is dat we beter letten op wat we al enige jaren terug in ons jeugdbeleidsplan hebben geschreven. Hierdoor wordt duidelijk op welk niveau een kind welke vaardigheden moet opdoen – en ook welke vaardigheden een kind moet hebben om door te kunnen naar een volgend team. Uiteraard zijn de jeugdniveaus leeftijdgebonden maar door kinderen in te delen in teams die meer of juist minder aandacht aan bepaalde technieken besteden, krijgen de kinderen de aandacht die ze op dat moment nodig hebben. Daarbij houden we zeker rekening met de wensen van de spelers.
Ook kijken we naar de praktische kant, zo hebben we dit jaar 22 kinderen die vanwege leeftijd op B-niveau zullen spelen. Twee teams betekent dat je tijdens wedstrijden de helft van de tijd op de bank zit, drie teams (van 7,7,8) geeft meer speeltijd, maar betekent het uit elkaar trekken van oude teams.

Peter van Kleij ging vervolgens nog in op een aantal facetten van de teamindeling. De trainers hebben in onderling overleg deze indeling gemaakt, waarbij er achtereenvolgens gekeken is naar techniek, inzet (bij trainingen en bij wedstrijden), vriendjes/ vriendinnetjes en leeftijd. Peter benadrukte dat in het jeugdtrainersoverleg elk kind individueel besproken is en dat de indeling niet door het bestuur is opgelegd.

Wel werd door de discussie met de ouders duidelijk dat de door de trainer aan het kind gegeven toelichting soms door het kind anders vertaald wordt; we hoorden van een paar ouders een andere motivatie dan die de eigen trainers gegeven hebben (en die we toevallig konden toetsen). Het is dus zaak om dit in de toekomst nog zorgvuldiger te doen.

Ook bleek dat kinderen bij de enquête soms sociaal wenselijke antwoorden geven, ook al worden ze individueel ondervraagd. Antwoorden, waar ze pas de consequenties van inzien als de teamindeling een feit is. Ook dit is iets waar we de volgende keer nog beter op moeten letten.

Peter Hartman lichtte tenslotte de veldindeling toe en gaf aan welk team door welke trainer getraind zal worden.

Conclusie van de gevoerde discussie was dat we (trainers en bestuur) de jeugdleden gedurende de loop van het seizoen meer bewust moeten maken van de criteria waarop de trainers hun keuzes baseren. Als kinderen op de hoogte zijn van het niveau waarop ze zich bevinden, worden ze niet verrast. Een suggestie was om (delen van) het jeugdbeleidsplan op onze website te plaatsen, met eventueel een uitleg over het proces rond de teamindeling.

De vrijdagavond-training kwam ook nog kort ter sprake. Zowel trainers als ouders waren goed te spreken over het enthousiasme van de jeugdleden en ook de resultaten die in de wedstrijden duidelijk te zien waren. Eind mei zal de pilot geëvalueerd worden. Benadrukt werd dat een eventueel vervolg bedoeld is voor alle jeugdleden. Er ontstond wat verwarring omdat er op een teamlijst bij een team ’twee trainingen’ was aangetekend (en bij de overige teams niet).

Tot slot nog een mooi compliment van een van de ouders: de vader van Daniek gaf aan dat het enthousiasme van de kinderen voor een groot deel te danken is aan de inzet van onze trainers.

Vriendelijke groeten,
Bestuur en jeugdtrainers Touché ’86